Privacyverklaring

Contactgegevens 

Maran Kniese, psycholoog in trauma-en rouwverwerking te Doorn 

Praktijk Viriditas | KVK 70226725

06 – 58 800 803 | maran@praktijkviriditas.nl

NL05 ASNB 0706 8761 56

BTWnr NL001868440B33

Maran Kniese is eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Viriditas. Zij is te bereiken via bovenstaand telefoonnummer en emailadres. Praktijk Viriditas verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens met goedkeuring hebt verstrekt.

Vertrouwensrelatie

Jij hebt als cliënt het recht op privacy en vertrouwelijkheid. Het fundament van de persoonlijke relatie tussen psycholoog en cliënt is gelegen in de vertrouwensrelatie. Jij mag ervan uitgaan dat ik zorgvuldig met jouw gegevens omga. Met de grootste zorg en toewijding ga ik met jou en alle van jou verkregen informatie om. Daar kun en mag je op vertrouwen.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Praktijk Viriditas verkrijgt persoonsgegevens rechtstreeks via een (online of live) gesprek, email of telefonisch of via derden in het kader van het coachtraject, bijvoorbeeld via je werkgever, huis- of bedrijfsarts. 

Persoonsgegevens

Praktijk Viriditas verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens zoals mailadres en telefoonnummer(s)
 • Functiegegevens
 • Geboortedatum
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie tijdens het coachingstraject
 • Voedingsgegevens (indien voedingspatroon ook bekeken wordt)
 • Medische gegevens (indien van toepassing, bijvoorbeeld medicijngebruik)

Doeleinden

Praktijk Viriditas verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact
 • Het verzorgen van een persoonlijk coachingstraject
 • Het maken van voorstellen voor opdrachtgevers
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen zoals planning
 • Verbeteren van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • Facturering en incasso
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen zoals opslag van gegevens

Geheimhouding en verstrekking aan derden

Als psycholoog ben ik verplicht tot geheimhouding van jouw gegevens, dit komt voort uit het beroepsgeheim. Je kunt er dus op vertrouwen dat je vrijelijk met mij kunt spreken zonder bang te zijn dat jouw gegevens openbaar worden. Praktijk Viriditas verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij jij daar toestemming voor geeft. Alleen jij kunt, als cliënt van Praktijk Viriditas, toestemming geven om het beroepsgeheim te doorbreken. Dat is soms nuttig met het oog op jouw herstel en om een goede hulpverlening te garanderen. Denk dan bijvoorbeeld aan overleg met jouw bedrijfs- of huisarts. We spreken hier altijd vooraf samen over zodat je kunt nadenken of je toestemming wilt geven. Pas na toestemming wordt informatie op hoofdlijnen gedeeld.

Benutte computerprogramma’s of -systemen

Praktijk Viriditas gebruikt de volgende computersystemen: Apple Computer, I-Cloud en Google Drive als CRM, administratie en archief. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een externe harde schijf voor gegevens-backup. Deze externe harde schijf wordt in een kluis bewaard (waar eveneens de papieren cliëntendossiers in opgeslagen liggen).

Bewaarduur van de gegevens

Een psycholoog is verplicht een dossier bij te houden. Ik doe dat zowel op papier als digitaal. De gegevens liggen in een kluis. Praktijk Viriditas bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.  NAW-gegevens, contactgegevens, facturen en coachingsaantekeningen, digitaal en op papier, worden minimaal 7 jaar volgens de wettelijke fiscale bewaarplicht bewaard. Op jouw verzoek kunnen persoonlijke gegevens eerder vernietigd worden.

Jouw rechten

Je mag altijd contact opnemen om te verifiëren welke gegevens ik van jou heb opgeslagen. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens en dossier in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Contact

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je richten aan:

Maran Kniese:  maran@praktijkviriditas.nl  of  06 -58 800803

Praktijk Viriditas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet naar behoren worden beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik van jouw gegevens neem dan contact op via maran@praktijkviriditas.nl

Media

Benutte foto’s op de website zijn van eigen makelij of komen van de gratis toegankelijke website pexels.com waar foto’s vrij gedownload mogen worden.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Praktijk Viriditas worden aangepast. Mocht dat het geval zijn, dan zal een nieuwe versie op de website gepubliceerd worden. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 maart 2024.